Albertine Agnesschool contactgegevens

Adresgegevens

Albertine Agnesschool 
Euterpestraat 28-1
8915 BB Leeuwarden

Telefoon: 0582136282
Mailadres: info@albertineagnesschool.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Daltononderwijs

Hoe zien we Daltononderwijs terug in de school?

- Door effectief te werken aan de basisvaardigheden zoals taal, rekenen en lezen;
- Door het geven van ruimte aan het unieke van ieder kind, de excellente leerling;
- Het werken in tweetallen (maatjeswerk);
- Het werken in groepjes;
- Het werken met dagkleuren;
- Het gebruik van het planbord;
- Werken met een taakbrief;
- Werken met eigen leerdoelen en een portfolio;
- Keuzewerk
- Klassenvergaderingen en een Leerlingenraad;
- Het hanteren van ‘De tien leefregels’;


Onze Visie

Daltononderwijs, waarin je gelooft. Wij zijn een Christelijke Daltonschool, waar leren en leven vorm krijgt vanuit de verbinding van de Christelijke identiteit met de Dalton identiteit, en waar vertrouwen de fundering vormt. Dit betekent verantwoordelijkheid nemen in het zien en horen van jezelf en de ander.  Wat wij als opvoeders en onderwijzers hebben te doen is kinderen begeleiden in hun ontwikkeling zodat ze werkelijk ontdekken wie zij zijn en wat hun roeping is. Hen daarnaast ook bewust maken dat we verantwoordelijk zijn voor onze gedachten , daden en woorden. Deze drie trekken namelijk het levensspoor van jou en die ander. Een Daltonschool waar zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid, effectiviteit, reflectie en borgen de belangrijkste kernwaardenzijn, biedt alles om dit met elkaar inhoud te geven. De keuze voor het Daltononderwijs is van belang omdat ons werkelijk te verrichten werk daar ligt, waar de ruimte ontstaat voor een ieder om te ontdekken waar je kracht ligt en waar je zwakte. Te mogen zijn wie je bent. Dit te benutten en zo een rijke omgeving te creëren voor leerlingen, leerkrachten en ouders om vanuit verbinding samen school inhoud en betekenis te geven.


Dalton

De Albertine Agnesschool heeft sinds 1 maart 2005 het predicaat Dalton. Dit houdt in dat de school werkt volgens het Daltonconcept. Dit betekent dat ons pedagogisch-didactisch en organisatorisch handelen uitgaat van de vijf kernwaarden van Dalton:

1.Zelfstandigheid

Weet hebben van jouw eigenheid en vertrouwen op jezelf, is de basis voor zelfstandig werken, zelfstandig leren en zelfstandig leven. We geven dit kinderen mee zodat ze in staat zijn om onafhankelijk hun verantwoordelijkheid te durven en te kunnen nemen om zo een bijdrage te leveren aan de wereld waarin zij lerend leven.

2. Samenwerken

Als individu zijn we onderdeel van de samenleving. Dit woord zegt alles; in de wereld leven we samen, zijn we op elkaar aangewezen. Om zelf hierin volledig te kunnen deelnemen is het van belang dat je als kind leert, om samen te werken en samen te leren. Het is van belang om te ontdekken dat door het verbinden van jouw eigenheid met die van de ander de samenleving versterkt wordt en zo een vruchtbare leef- en leerplek wordt voor ieder die daar onderdeel van is.

3. Vrijheid in gebondenheid

Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Vrijheid betekent, binnen ons onderwijs, eigen keuzes mogen maken en daar verantwoordelijkheid in krijgen en nemen. Op deze manier is er ruimte voor ieder individu om recht te doen aan eigenheid, eigen interesses, eigen behoeften, eigen doelen. Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen leidt automatisch tot gebondenheid. Je bent in het leren en leven namelijk niet alleen verantwoordelijk voor jezelf maar ook voor de ander en het grotere geheel. Daarom is het maken van gezamenlijke afspraken en het aanbrengen van kaders van belang om recht te doen aan autonomie, competenties en de verbondenheid van leerlingen.

4. Reflectie en evaluatie

Alleen wanneer je lef en moed hebt om oprecht in de spiegel te kijken bied je jezelf de kans om te ontwikkelen. Dit vraagt om een gevoel van veiligheid en vertrouwen op jezelf en op de omgeving. Het is van belang dat je weet hebt van je talenten zodat je van daaruit verder kan ontwikkelen in dat wat aandacht en groei vraagt. Zo ontstaat autonomie en is er ruimte om eigenaar van je eigen leef- en leerproces te worden.

5. Effectiviteit

Een krachtige leef- en leeromgeving waar de doelen voor iedereen helder zijn, biedt de mogelijkheid om optimaal (eigen) bronnen aan te boren, te benutten en te ontwikkelen.

Vanaf 10 maart 2015 staat ons Daltonportfolio op deze website. Daarin kunt u lezen en zien hoe wij deze zes kernwaarden vorm geven in ons dagelijks handelen.

Meer informatie over het Daltonconcept kunt u vinden op de website van de Nederlandse Daltonvereniging: www.dalton.nl  


Zorg

Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen met toetsen, observaties en kindgesprekken. De leerkrachten gebruiken al deze gegevens bij het geven van planmatig onderwijs op maat. Kinderen zijn meer dan toetsen alleen. Dit is de reden waarom wij met portfolio’s werken. Met een portfolio komt de eigenheid van ieder kind optimaal tot zijn recht. Wanneer een kind zijn/haar eigenheid ontdekt, komt het kind tot bloei en dit leidt tot betere resultaten.

Intern begeleider

Onze intern begeleider bewaakt de ontwikkeling van ieder kind. Daar waar reden is tot ondersteuning, van leerling of leerkracht, zal de intern begeleider samen met de leerkracht een passend plan opstellen. Voor deze ondersteuning geldt dat deze gezocht kan worden binnen het team, maar ook bij externen. Ook neemt de IB-er plaats in het mini zorgteam, deze bestaat uit de IB-er, gedragsspecialist, taal- en spellingspecialist en een leerkracht. Zij is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de leerlingenzorg. Tevens bezoekt zij de bijeenkomsten van het samenwerkingsverband en is verantwoordelijk voor het implementeren van beleid en veranderingen op het gebied van de leerlingenzorg in het team.

Gedragsspecialist

Als er tijdens leerling besprekingen of tussendoor leerlingen zijn met een bepaalde gedragsproblematiek, dan gaat de gedragsspecialist met de leerkracht in gesprek om samen te kijken naar een passende oplossing. De gedragsspecialist maakt deel uit van het mini zorgteam van onze school.

In de schoolgids kunt u uitgebreid vinden hoe wij de zorg rond onze kinderen vorm geven.


Topondernemers

De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs bieden wij als geheel aan met behulp van de methode Topondernemers voor wereldoriëntatie. De leerlingen werken alleen, in tweetallen of in groepjes aan verschillende opdrachten. Op die manier komen ze van alles te weten door het zelf op en uit te zoeken. Aan het eind van elke opdracht geven ze een presentatie aan de klas en aan ouders.

Niet alleen de kerndoelen voor wereldoriëntatie komen bij Topondernemers aan bod. Kinderen zijn ook heel praktisch met taal bezig. Ze leren informatie te verzamelen door interviews af te nemen, te zoeken in boeken en op internet. De informatie verwerken ze in werkstukken, muurkranten, digitale presentaties en artikelen.

In de samenwerking met anderen oefenen ze bovendien (sociale) vaardigheden zoals plannen, afspraken maken en nakomen, delegeren, luisteren en initiatief nemen. Ook wetenschap en techniekactiviteiten worden geïntegreerd aangeboden passend bij het thema van Topondernemers.

De leerkrachten van de bovenbouw hebben een cursus ‘Samenwerken aan Bèta Burgerschap’ gevolgd. Voor meer informatie over deze cursus kunt u hier een uitlegfilmpje bekijken wat onder andere is gemaakt op onze school.


Vakken

Tijdens een schooldag komen er heel wat vakken aan bod. Uw kind is uiteraard bezig met rekenen en taal. Waarbij taal is opgesplitst in onder andere spelling, mondeling taalgebruik en woordenschat. Het leesonderwijs komt ook goed aan bod op een lesdag. Daarnaast komen levensbeschouwing, verkeer, Fries, muziek, crea en bewegingsonderwijs voorbij. In de bovenbouw wordt ook Engels gegeven. De vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs bieden wij gebundeld aan met behulp van de methode Topondernemers voor wereldoriëntatie.


Schooljaarverslag

Met alle informatie op onze website kunt u al heel wat wijzer worden over onze plannen en onze visie op onderwijs. Wilt u gedetailleerdere en nog uitgebreidere informatie over onder andere de schoolresultaten, dan kunt u ons laatste jaarverslag opvragen bij directie.

(meer over dit onderwerp)